واگذاري مجوز نمايندگي فروش بليت قطار

مراحل صدور مجوز نمايندگي:

فرآيند صدور نمايندگي به شرح زير انجام­ مي­شود:

۱- اعلام برگزاري فراخوان از طريق سايت رسمي شركت راه­ آهن و روزنامه كثيرالانتشار صورت­ مي­ پذيرد.

۲- از تاريخ ابلاغ موافقت نامه اوليه، متقاضي موظف ­است ظرف مدت سه (۳) ماه كليه مدارك و مستندات مورد نياز را به دبيرخانه كميسيون تحويل­ نمايد، كه در صورت احراز شرايط مندرج در مواد (۴) و (۵) و (۶) اين دستورالعمل و تطبيق مدارك، مجوز نمايندگي صادر­ مي ­گردد.

۳- ثبت­ نام متقاضي در سايت و ارسال تصوير مدارك مورد نياز اوليه درخواست نمايندگي به دبيرخانه كميسيون اعلام­ مي شود.

۴- در صورت تطبيق مشخصات متقاضي با ضوابط و شرايط اعلامي از محل دفتر متقاضي بازديد به ­عمل خواهد آمد.

۵- پس از احراز اوليه شرايط متقاضي، موضوع در كميسيون مطرح و با تاييد كميسيون، موافقت­نامه اوليه توسط دبيرخانه كميسيون براي تكميل مدارك صادر و به متقاضي ابلاغ خواهد شد.

اشتراک گذاری پست