هزينه ­هاي صدور مجوز نمايندگي

۱- هزينه بازديد مكان اخذ نمايندگي فروش بليت قطار براي كليه متقاضيان در سراسر كشور مبلغ دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال­ مي­باشد.

تبصره: در مورد متقاضيان خارج از كشور كليه هزينه ­هاي بازديد (اعم از رفت و آمد و اقامت و …) بر عهده متقاضي ­مي ­باشد.

۲- هزينه صدور مجوز نمايندگي پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال ­مي­ باشد.

۳- هزينه بازديد تغيير مكان دفاتر، مبلغ دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال ­مي ­باشد.

۴- با عنايت به اينكه مجوزهاي نمايندگي صادره از سوي شركت راه­ آهن پس از بررسي و در نظر گرفتن جميع شرايط و ضوابط به متقاضيان اعطا مي­ شود، لذا شركت­هاي حمل و نقل ريلي مسافري و نمايندگان آنها بايد صرفاً با اخذ مدارك شناسايي مورد نياز و تضمين متناسب، نسبت به ايجاد دسترسي به سيستم فروش بليت قطار اقدام­ نمايند و دريافت هرگونه وجهي با موافقت راه ­آهن ايران بلامانع­ مي ­باشد.

۵- هزينه تمديد مجوز نمايندگي، مبلغ يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال ­مي ­باشد.

اشتراک گذاری پست